หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งคุณภาพ

       
เอสซีจี หนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำประเทศ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก

** รางวัลที่ได้รับในปี 2559  

ระดับเอสซีจี

 • รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2016 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
  • ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
  • ความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
  • ความเป็นเลิศด้านผู้นำา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  • ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
  • ความเป็นเลิศด้านการตลาด
 • รางวัล SET Sustainability Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยม
  • หุ้นยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies, CGR) ประจำปี 2559 ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • รายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
 • รางวัลเกียรติยศ "องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2559" ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด และสื่อในเครือผู้จัดการ
 • รางวัล Asia IP Elite 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญ กับการนำทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นกลยุทธ์ ในการดำเนินการธุรกิจ อย่างจริงจัง และมีความโดดเด่นด้าน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างต่อเนื่อง จาก Intellectual Asset Management (IAM)
 • รางวัล Best corporate governance และ Best in sector: Industrials & materials จาก IR Magazine Awards & Conference - South East Asia 2016
 • ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • รางวัลชมเชยด้านการยศาสตร์ประยุกต์ประเภท "การบริหารจัดการ" ประจำปี 2559 ผลงานการปรับปรุงการยศาสตร์ในสำนักงาน จากสมาคมการยศาสตร์ไทย

ระดับธุรกิจ

 • รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2559 ในหมวด ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards for Energy Efficient Buildings ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ (Large Industry Category) จากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for Energy : ACE)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
 • รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า Off - Grid (Thermal) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 และ ASEAN Energy Award 2016 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
  • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 (The Prime Minister's Best Industry Award 2559) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประจำปี 2559 (The Prime Minister's Industry Award 2559: Safety Management) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
 • รางวัล Advanced Special Award for TPM Achievement จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ
 • การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
  • บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ปีที่ 16)
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ปีที่ 14)
  • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด (ปีที่ 14)
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ปีที่ 12)
  • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด (ปีที่ 12)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานปทุมธานี (ปีที่ 11), โรงงานราชบุรี (ปีที่ 11), โรงงานสระบุรี (ปีที่ 8), โรงงานนวนคร (ปีที่ 7), โรงงานสงขลา (ปีที่ 7), โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 6), โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 4), โรงงานชลบุรี (ปีที่ 2)
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานบ้านโป่ง (ปีที่ 11), โรงงานวังศาลา (ปีที่ 3)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง (ปีที่ 10), โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 3)
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานขอนแก่น (ปีที่ 6)
  • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด (ปีที่ 6)
  • บริษัทแกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด (ปีที่ 5)
  • บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 5), โรงงานบางปู (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด (ปีที่ 3)
  • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด (ปีที่ 2)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทสยามโทเซลโล จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี (ปีที่ 1)
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 1)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานราชบุรี โรงงานนวนคร โรงงานปทุมธานี
 • รางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานนครราชสีมา
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานสระบุรี 2
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
 • รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
 • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานนครราชสีมา
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
  • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (เขาวง)
 • รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประจำปี 2559 ระดับยอดเยี่ยม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด – ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด – ประเภทโครงการเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
 • รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด – ประเภทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด – ประเภทโครงการโรงงานปูนซีเมนต์
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำกัด
 • โครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
 • ประกาศนียบัตรมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 จากกระทรวงแรงงาน
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ
 • ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี
 • รางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (Worldstar Awards 2016) ประเภท Luxury packaging จาก World Packaging Organisution (WPO)
  • บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด
 • รางวัล Asian Packaging Design Awards ประเภท Beverage ภายใต้ชื่อ LEO Wrap Around Flexographic จากสมาคม Asian Flexographic Technology Association (AFTA)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
 • ประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction, CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานระยอง
 • ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
  • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
  • บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
  • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
  • บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
 • ประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
  • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
  • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด