หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   

ภาวะโลกเดือด สภาพอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทรัพยากรขาดแคลน ส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโลก ทุกภาคส่วนทั่วโลก ต่างเร่งร่วมมือ เพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างจริงจัง เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เติบโตอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 111 ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบยกระดับ การดำเนินธุรกิจ ผสานแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ “ESG 4 Plus” 1. มุ่ง Net Zero 2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ 4. ย้ำร่วมมือ ยึดหลักความไว้วางใจ และโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ

เอสซีจี มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน (SCG Cement and Green Solutions) เอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง (SCG Smart Living) เอสซีจี เดคคอร์ (SCG Decor) เอสซีจี ดิสทริบิวชัน แอนด์ รีเทล (SCG Distribution and Retail) เอสซีจีพี (SCGP) เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) เอสซีจี คลีนเนอร์ยี (SCG Cleanergy) รวมถึงธุรกิจการลงทุนอื่น ๆ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำที่มีต้นทุน ที่สามารถแข่งขันได้ ในแต่ละพื้นที่ เพิ่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero อีกทั้งใช้นวัตกรรม และความร่วมมือ จากพันธมิตรทางธุรกิจ (Open Innovation) รวมถึงความเชี่ยวชาญจากการดำเนินธุรกิจ มุ่งพัฒนานวัตกรรม โซลูชันคาร์บอนต่ำ (Decarbonization) ตอบสนองความต้องการ ของตลาดอาเซียนและตลาดโลก

เอสซีจี ได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำของโลก ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน ได้แก่ เป็นบริษัทได้รับ การประเมินคะแนนสูงสุดระดับ Top 1% ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสด่ก่อสร้าง (Construction Materials) จากการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ของ S&P Global, ESG Risk Ratings ระดับ ESG Industry Top Rated ลำดับ 1 จาก 125 บริษัททั่วโลก ในกลุ่ม Industrial Conglomerates จาก Morningstar Sustainalytics และ MSCI ESG Ratings ระดับ AA (Leader) ในกลุ่ม Construction Materials จาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึง ความทุ่มเทของเอสซีจี และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเร่งพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ที่มีต้นทุนแข่งขันได้ให้เป็นจริงและรวดเร็ว ให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนโลกที่น่าอยู่ร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง ยั่งยืน ดังคำมั่นสัญญา Passion for Better 

ESG 4 Plus


แนวทางที่ 1 - มุ่ง Net Zero

เอสจีซี ตั้งเป้ามายลดก๊าซเรือนกระจก scope 1& 2 ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ ปีฐาน 2563 และ net zero ภายปี 2593
  อ่านทั้งหมด
 
แนวทางที่ 2 - Go Green

ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนานวัตกรรสินค้า บริการ โซลูชัน ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

แนวทางที่ 3 Lean เหลื่อมล้ำ
เอสซีจี มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ วิกฤตเกิดขึ้นในสังคม ที่ส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพ และคุณภาพชีวิตของคน
  อ่านทั้งหมด

แนวทางที่ 4 ย้ำร่วมมือ
เอสซีจี พร้อมทุ่มเทความความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ช่วยบรรเทาวิกฤตที่่เกิดขึ้น
  อ่านทั้งหมด