หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

       

อุดมการณ์เอสซีจี

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ


ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ

  • ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและราคา
  • ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุน ในอัตราที่เหมาะสม
  • ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
 

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เอสซีจี มุ่งกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่า เราต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ และความสามารถที่มีอยู่ ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และศึกษา สิ่งใหม่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้าต่อไป ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลที่ดีที่สุดแก่เอสซีจี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

     
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

เอสซีจี ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การที่เอสซีจี เจริญรุ่งเรืองมาได้ ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเก่ง และดีที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เป็นประการสำคัญ เอสซีจีจึงเลือกสรรแต่ คนเก่งและดีเข้าทำงาน และพัฒนาคนให้พร้อม ที่จะเผชิญสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ก็สร้างความมั่นคง และความผูกพันทางใจให้พนักงาน มีความรักเอสซีจี ทำให้พนักงานเกิด ความมั่นใจที่จะทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

 

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ในทุกชุมชนและทุกประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


จรรยาบรรณเอสซีจี หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนิน ธุรกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้ พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียบข้อบังคับพนักงานดาวน์โหลด PDF format 1.2 MB


ดาวน์โหลด PDF format 5.3 MB

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
   กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด